Referenser

Kundreferenser

Interimsuppdrag, Logistikchef


BE Group är en av Sveriges största distributörer av stål, specialstål och rostfira produkter. Företaget har en lång historik och är väl etablerade på marknaderna i Sverige och Finland med gott renommé. Uppdraget var att under en övergångsperiod av omstrukturering och nyrekrytering ansvara för BEs distributionscentra i Norrköping och Malmö med fullt personal- och kostnadsansvar för ca 90 medaretare. Från juni 2016 till mars 2017 säkerställdes driften avseende leveransprecision och kostnadsuteckling samtidigt som ett antal effektiviseringsprojekt genomfördes.

Projektledning


Sto Scandinavia är en leverantör inom byggbranschen inriktade mot professionella byggare med ett brett och högkalitativt sortiment med fokus på fasader och betongrenovering.


Uppdraget var att projektleda ett större projekt med flera internationella aktörer både företag, högskolor och interna intressenter. Genom resarch, förmedling av information, processöverakning och framtagande av kommunikationsplaner levererades flera viktiga milstolpar och stora interna besparingar, innan projektstrukturen lämnades över för vidare drift med interna resurser. 

Hinner det du inte gör